Jdi na obsah Jdi na menu
 


Třídní schůzky 18.11.2015

23. 11. 2015

Zápis ze schůze SRPDŠ ze dne 18. 11. 2015

Přítomno  členů 31

Program:

 1. Přivítání
 2. Připomenutí důležitých bodů školního řádu – omlouvání nepřítomnosti
 3. Informace o práci SRPDŠ
 4. Informace o úpravách a obnově majetku školy
 5. Informace o prevenci patologických jevů
 6. Recyklohraní
 7. Diskuse
 8. Prospěch a chování

Ad1) Rodiče přivítala ředitelka školy a poděkovala jim za pomoc a spolupráci se školou nejen v otázkách chování a prospěchu vlastních dětí, ale i při činnostech pořádaných školou – vystupování na veřejnosti (zpívání koled, živý betlém, mikulášská nadílka), mimoškolní akce školy i školky, materiální podpora, práce ve výboru SRPDŠ.

Ad2) Dále byla ředitelkou připomenuta pravidla pro omlouvání žáků. Podle školního řádu omluvají rodiče dítě do 48 hodin ústně a po skončení nemoci písemně prostřednictvím notýsku nebo ŽK nejpozději do 3 dnů po skončení absence. Škola je ze zákona povinna dodržovat tyto termíny a v případě neomluvených absencí do počtu 10 hodin se toto řeší s rodiči nebo zákonnými zástupci žáka formou pohovoru. V počtu nad 10 neomluvených hodin svolá ŘŠ výchovnou komisi, která neomluvenou absenci projedná s rodiči nebo zákonnými zástupci. Je-li počet neomluvených hodin více než 25 hodin, zašle ŘŠ oznámení orgánu sociálně právní ochrany dětí, při nopkovaném záškoláctví je toto řešeno s PČR podáním trestního oznámení pro podezření spáchání trestného činu ohrožení mravní výchovy mládeže.

Lékařská prohlídka není důvodem k celodenní absenci. při absenci, o které ví rodiče předem, žádají o uvolnění z vyučování na vyučovací hodinu vyučující dané hodiny, na 1 den třídní učitelku, na více než jeden den ŘŠ a to vždy písemně.

Ad 3) Předsedkyní SRPDŠ je paní Stanislava Novotná, v současné době ve výboru SRPDŠ pracují poute 3 členky a výbor je nutné rozšířit alespoň jedním zástupcem z každé třídy včetně tříd MŠ, pokud chceme zachovat stejně vysokou úroveň práce výboru a celého sdružení. Sdružení při téo škole má dlouholetou tradici a nenašli bychom v okrese jiné sdružení rodičů při jiné škole, které již 36 let nepřetržitě pracuje a pořádá ples, který se v obci stal postupně zřejmě jednou z mála kulturních akcí. Ve třídách proto prosím navrhněte a zvolte zástupce, kteří budou schopni a zároveň ochotni pro děti a školu touto formou pracovat. Sdružení zajišťuje organizaci plesu, jehož výtěžek je dán k dispozici vašim dětem formou příspěvků na výlety, na nákup knižních odměn ve čtenářské soutěži na závěr školního roku pro oceněné žáky a pro žáky odcházející z 5. ročníku, na úhradu cestovného dětí reprezentujících školu v soutěžích, na nákup drobných odměn do soutěží pořádaných školou i samotnými dětmi, na nákup mikulášských balíčků, hraček do MŠ a ŠD, pomůcek do ZŠ zejména pro budoucí prvňáky. Přehled hospodaření SRPDŠ měli rodiče k dispozici na jednotlivých stolech

Ad 4) Dále ředitelka informovala rodiče o úpravách, které proběhly ve škole v loňském roce – zřízení elektronického videovrátného v MŠ i ZŠ, oprava elektronického zabezpečení školy, výměna svítidel v MŠ, výměna houpačky na zahradě MŠ. Nově byly nainstalovány nové herní prvky – 2 v zahradě MŠ, jeden v zahradě ZŠ. v tělocvičně byly nainstalovány nové bezpečnostní sítě do oken. V MŠ byly nainstalovány dělící přepážky na WC dětí. V plánu je pořízení dalších herních prvků a vybudování zahradního altánu na zahradě MŠ, projekt má  v současné době k dispozici zřizovatel, který přislíbil vypsání výběrového řízení na realizaci.

Ad 5) Rodičům byla také předána informace o dotazníkovém šetření zaměřeném na zjišťování sociálně patologických jevů ve škole preventistkou patologických jevů Jarmilou Kočandrlovou.

Ad 6) Paní vychovatelka a učitelka Pavla Dokoupilová informovala rodiče o výsledcích v rámci soutěže Recyklohraní a vyzvala je k další podpoře ve sběru elektoroodpadu a baterií.

Ad 8) Diskuse

 • H. Fukalová - Mikulášská nadílka dne 4.12. – rodiče přislíbili pomoc se zajištěním postav Mikuláše (paní Novotná) čerta (pan Kratejl) a anděla (paní Korolová)
 • obědy – vyjádření rodičů k přemlouvání k jídlu, rodiče vesměs sohlasí s tím, aby děti jídlo alespoň zkusiliy
 • výzva k účasti na živém betlému – tradiční zpívání v kostele

Ad 9) Informace o chování a prospěchu žáků podaly třídní učitelky v jednotlivých třídách.

18.11.2015                                                            Zapsala: H. Fukalová