Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schůze SRPDŠ


18.1.2013 jsme na schůzi projednávali přípravu plesu.

8.2.2013 se koná další schůzka k přípravě plesu.

                                                                                       S.Novotná

__________________________________________________

 

Zápis ze schůze výboru SRPDŠ

ze dne 14.12.2012

1) Na příspěvkách od rodičů bylo vybráno 13858,-Kč.
2)Byl schválen rozpočet na rok 2013 pro krytí aktivit a potřeb ZŠ a MŠ ve výši 36 800,-Kč.
3) Schválení proplacení časopisu Sluníčko pro MŠ v ceně 770,-Kč.
4) Schválení proplacení razidla pro MŠ v ceně 915,-Kč.
5) Diskuze - organizace plesu SRPDŠ.

Další schůzka výboru SRPDŠ bude 18.1.2013. 

                                   zapsala S.Novotná 

 

Zápis ze schůze výboru SRPDŠ

ze dne 19.10.2012

1) Byl schválen doplatek 6 400,- na zakoupení  2 notebooků do Mateřské školy v celkové ceně 24 4OO,-Kč, z toho 18 000 je sponzorský dar, který sehnala paní J.Hauserová.
2) Byl schválen příspěvek na hračky do MŠ v celkové částce 16000,-Kč (8000 na oddělení).
3)Byl schválen příspěvek na hračky a pomůcky do školní družiny v částce 8000,-Kč.
4)Výše příspěvku SRPDŠ byla schválena ve výšce 250,-Kč na rodinu.

Na schůzi bylo přítomno : 5 členů
omluveno: 1 
nepřítomno:2 

                                                     zapsala S.Novotná 

 

  Zápis ze schůze výboru SRPDŠ

ze dne 9.9.2011

 

Na schůzi výboru 9.9.2011 byl schválen členský příspěvek pro rok 2011/2012 ve výši 150 Kč na rodinu.Dále byl schválen nákup hraček do ŠD v hodnotě 8.000 Kč a do MŠ v hodnotě 16.000 Kč. Na další schůzce výboru, která bude 25.11.2011 bude upřesněna organizace plesu, který proběhne 18.2.2012.

                                                                  S.Novotná

 

Zápis ze schůze výboru SRPDŠ

 

ze dne 24.11. 2010 

 

Přítomno 21 (ZŠ 19, MŠ 7)

Program:

 1. Přivítání
 2. Poděkování za spolupráci
 3. Organizace výuky MŠ, ZŠ
 4. Dotazníkové šetření v MŠ
 5. Omlouvání nepřítomnosti žáků
 6. Informace o ŠJ
 7. Informace o ŠD
 8. Plán minimální prevence patologických jevů
 9. Hospodaření SRPDŠ, příspěvek
 10. Diskuse
 11. Prospěch a chování

 

Ad1) Rodiče přivítala ředitelka školy.

Ad2) ŘŠ poděkovala rodičům za pomoc a spolupráci se školou nejen v otázkách chování a prospěchu vlastních dětí, ale i při činnostech pořádaných školou- vstupování na vítání občánků, mikulášská nadílka, mimoškolní akce školy i školky, materiální podpora – sponzor dary

Ad3) Rodiče byli seznámeni s organizací výuky v dvoutřídní MŠ a trojtřídní ZŠ. Byla podána informace o vlivu počtu dětí na počty tříd v souladu se zákonnými normami.

Ad4) Na  základě dotazníku zaměřeného na komunikaci mezi MŠ a rodiči vyplynulo, že z většiny rodiče upřednostňují komunikaci formou, která je v MŠ běžná –tj. nástěnky a individuální rozhovor s učitelkou. Třídní schůzky by pak rodiče uvítali 2x ročně – kromě této počáteční schůzky budeme tedy organizovat ještě jednu schůzku pro rodiče dětí MŠ během roku.

Ad5) Omlouvání nepřítomnosti žáků je nutné podle ŠŘ a Metodického pokynu MŠMT do 48 hodin. Při neomluvené  nepřítomnosti ve výši 10-ti hodin – nutné pozvání rodičů k jednání do školy. Při počtu 25-ti neomluvených hodin a více platí pro školu oznamovací povinnost – nepřítomnost oznámena příslušnému OSPOD. Při opakování nepřítomnosti s toto oznamuje i Policii ČR. Děti je možné omlouvat telefonicky, SMS zprávou, e-mailem

Ad6) Ředitelka školy tlumočila informace o odhlašování obědů – obědy nutné odhlásit nejpozději do 8.00 hodin na tel.č.374783368. V případě neplánované nepřítomnosti dítěte je možné si první den této nepřítomnosti oběd odebrat v době vydávání obědů – tj. od 11.30 do 13.00 hodin.

Ad6) Informace o provozu ŠD a mimoškolních aktivitách (výtvarné soutěže, Recyklohraní, Znaky měst a obcí) podala vychovatelka P. Dokoupilová

Ad7) J. Kočandrlová seznámila rodiče s plánem MP – výsledky dotazníkového šetření, plán aktivit

Ad8) Předsedkyně SRPDŠ informovala o hospodaření a činnosti sdružení v uplynulém školním roce

Ad 9) Diskuse

·      upozornění na nebezpečí kyberšikany                          H. Fukalová

·      žádost o pomoc při dopravě znaku na vernisáž            H. Fukalová

·      poděkování rodičům dětí MŠ za spolupráci                 J. Hauserová

 

Ad 10) Informace o chování a prospěchu žáků podaly vyučující v jednotlivých třídách

  

24. 11. 2010                                                   Zapsala: H. Fukalová

 

Zápis ze schůze výboru SRPDŠ

 

ze dne 4.10. 2010

  

přítomno 8 členů

1) projednána organizace taneční zábavy, která proběhne dne 23.10.2010

 

2)schválen příspěvek na nákup hraček a materiálu pro školní družinu ve výši 10.000,00Kč

 

3) schválen příspěvek na SRPDŠ na školní rok 2010/2011 ve výši150 Kč na rodinu 

 

  

Zápis ze schůze výboru SRPDŠ

ze dne 29.3. 2010

 

 

Přítomni:          9

Omluveni:         4 

 Nepřítomni:      0 

 

 1. Výtěžek z plesu 42.707 Kč.
 2. Projednána organizace taneční zábavy.
 3. Schváleny příspěvky na zábavnou akci u příležitosti MDD ve výši 2450,00 Kč, na dopravu na ekologickou akci  a školní výlet. dále výbor schválil dokoupení čepic pro děti MŠ a zakoupení televizoru do ZŠ.
 4. S platností od 29. 3. 2010 do funkce pokladníka schválena paní Pavlína Ardeleanová
 5. Poděkování za práci členů, kteří v letošním školním roce v SRPDŠ končí &‐ panu Pavlu Rosochovi, paní Jitce Wöhrolvé a paní Janě Hauserové

 

 

 

Zápis ze schůze výboru SRPDŠ

ze dne 8.12. 2009

 

 

Přítomni:          7

 

 

Omluveni:         3

 

  

 

1.    Všemi přítomnými byl schválen příspěvek na nákup hraček pro MŠ ve výši 3.750,00 Kč za předpokladu ověření certifikace a vhodnosti pro předškolní děti.

 

 

 

2.    Přítomní se dohodli na organizaci plesu – tisk plakátů, zajištění programu, zajištění občerstvení.

 

 

 

3.    Výbor SRPDŠ žádá rodiče o přípěvky do tomboly.

 

 

 

4.    Příspěvky do SRPDŠ předala ředitelka školy předsedkyni SRPDŠ v celkové výši 6.839,00 Kč.  Celkem bylo vybráno 9.900 Kč, výdaje za mikulášské balíčky 3061,00 Kč.

 

 

 

5.    Příští schůze výboru proběhne dne 12. 1. 2010 od 17.00 ve školní družině.

 

 

 

Zápis ze schůze výboru SRPDŠ

ze dne 10.11. 2009

 
  
Přítomni:          9           

 

Omluveni:         1  

 

 

1.      Výtěžek z taneční zábavy, která proběhla 17. 10. 2009 je 5.898,00 Kč. 

 

 

2.      Projednána organizace Mikulášské nadílky dne 4. 12. 2009.

 

 

3.      Příští schůze 8. 12. 2009 od 17.00 hodin. 

 

 

 

 

 

Zápis ze schůze výboru SRPDŠ

ze dne 22.9. 2009

 

 

Přítomni:          7 &nbsnbsp; p;

 

 

Omluveni:         3

 

 

1. Na školní rok 2009/2010 byl schválen příspěvek 150,00 Kč na rodinu.  

 

2. Byla projednána organizace taneční zábavy.

 

 

3. Schváleno zakoupení kytary pro výuku HV ve škole.

 

 

 

 

 

 

 

Zápis ze schůze výboru SRPDŠ

ze dne 19. 5. 2009 

 

 

1.      Schválení příspěvku na nákup dárkových balíčků k MDD pro děti MŠ v hodnotě 40,00 Kč na dítě.

 

 

 

2.      Projednání a schválení příspěvku na výlet žáků ZŠ ve výši 2.067 Kč a na dopravu na letní pobyt dětí ZŠ ve výši  2.836 Kč.

 

 

 

3.      Informace o vyúčtování plesu SRPDŠ – čistý zisk 26.046 Kč.

 

 

 

 SRPDŠ při Základní škole a Mateřské škole Halže děkuje všem členům za práci ve školním roce 2008/2009 a zároveň zve ke spolupráci ve výboru další rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ v novém školním roce, aby mohlo sdružení i nadále úspěšně pracovat.                      

 

 

 

Zápis ze schůze výboru SRPDŠ

ze dne 10.2. 2009

 

 

 

 

 

 

Přítomni:           6 

 

 

Nepřítomni :      4 

 

 

Omluveni:         1

 

 

 

1.  Zpráva o stavu finančních prostředků sdružení – paní Wöhrlová 

 

 

 

            Pokladní zůstatek          29.437,00 KČ

 

 

 

            Bankovní zůstatek         28.260,18 Kč

 

 

 

            ______________________________

 

 

 

            Celkem                        57.697,18 Kč

 

 

 

 

2. Všemi přítomnými hlasy byl schválen příspěvek na dopravu na plavecký výcvik ve výši 158,00 Kč   a na nákup rozlišovacích kšiltovek pro MŠ a triček pro předškoláky v hodnotě 2.634,00 Kč.

 

 

 

3. Podrobněji byla projednána organizace plesu SRPDŠ.

 

 

 

4. Další schůzka 3. 3. 2009 od 17.00 hodin ve školní družině

 

 

                                      zapsala H.Fukalová  

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 


 

 

 

 

 

3/span nbsp;p class=nbsp;

span style=nbsp;

font-familfont-size: 12pt; line-height: 115%/spanspan style= align=font-family:Arial;/p style=y:Arial;font color=/span