Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA 

HALŽE

Lipová 220, 347 01 Halže

 Telefony:

Základní škola: 727 889 707

Mateřská škola: 727 889 709

Jídelna:  727 893 528

e-mail: zs.halze@seznam.cz

Facebook

publicita.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLOHA 

            ZŠ a MŠ Halže se nachází v malebném prostředí Českého lesa v obci Halže, 6 km od Tachova. Obec je zajištěna velmi dobrou dopravní obsluhou, která umožňuje dětem z okolí pohodlné dojíždění autobusem do školy a zpět domů. Zastávka autobusu je situována v těsné blízkosti školy, cca 50 m, a její poloha umožňuje přesun do školy bez pohybu a přecházení přes silniční komunikaci. V odpoledních hodinách odjíždí autobus do Tachova ve 13.38, 14.38, 15.38 a 16.48 hodin 

  

VÝUKA 

            Výuka probíhá v MŠ podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V ZŠ je poskytováno vzdělávání podle ŠVP pro základní vzdělávání. Hlavní myšlenkou obou ŠVP je činnostní formou připravit děti pro jejich budoucí život. Děti se učí spolupráci v týmu, vzájemné toleranci, samostatnosti a podle svých individuálních možností a schopností rozvíjejí své vědomosti, schopnosti a nadání. 

            V MŠ probíhá předškolní vzdělávání ve dvou třídách, ve věku od 2,5 do 6-ti let. Výuku zajišťují 4 učitelky, které se i nadále vzdělávají a rozšiřují si  své znalosti ve vzdělávacích programech akreditovaných MŠMT. V denní skladbě programu děti využívají prostorné třídy vybavené dostatečným množstvím pomůcek, hraček a materiálu, audiovizuální technikou, PC, klavírem a vhodným nábytkem, který dětem umožňuje přístup ke všemu, co pro své činnosti potřebují. K pohybovým aktivitám využívají také školní tělocvičnu. Pro pobyt venku je využívána rozlehlá zahrada, která je součástí školního pozemku, blízký park a časté jsou také vycházky do blízké okolní přírody, k dispozici má MŠ také dvě hřiště v sousedství školy. Pro odpolední odpočinek je dětem k dispozici ložnice s lůžky, pro děti, které po obědě nespí jsou zařízeny koutky pro klidové činnosti. Stravování zajišťuje školní jídelna, která je také součástí zařízení. Svačinky děti dostávají ve třídě v průběhu ranního a odpoledního režimu. Na obědy přecházejí do školní jídelny, kde mají možnost při obědě potkat své starší kamarády a sourozence ze školy. Přirozenou cestou poznávají své budoucí spolužáky i budoucí učitelky ze školy a následný nástup do školy je o to měně stresující, protože přicházejí do prostředí a mezi lidi, které již znají.

            V ZŠ probíhá výuka ve třech třídách, kde jsou spojeny děti pro výuku předmětů podle počtu žáků v ročníku a příbuznosti předmětů. Školu navštěvují žáci od 1. do 5. ročníku. pro výuku jsou používány klasické třídy a dále jsou k dispozici specializované třídy vybavené pro výuku TV - tělocvična, výtvarnou výchovu a pracovní činnosti, hudební výchovu a anglický jazyk. Pro výuku je také hojně využívána učebna se 9-ti PC (18 míst). Škola vlastní poměrně solidní programové vybavení pro výuku Čj, M, Nj, Aj, Př, Vl a Čs. Tělesná výchova probíhá ve vlastní vybavené tělocvičně, v případě dobrého počasí jsou využívány prostory v okolí školy – zahrada, hřiště na kopanou a víceúčelové hřiště. Obě hřiště se nachází v těsném sousedství školy. Pro relaxaci v době přestávek děti využívají prostory 1. poschodí budovy. O velké přestávce, která trvá 30 minut, se děti pohodlně nasvačí v jídelně, která je v přízemí budovy a v případě příznivého počasí mají možnost pohybu venku na školní zahradě, kde jsou k dispozici průlezky a náčiní pro pohybové aktivity (míče, švihadla, obruče, líný tenis a podobně). Stravování je zajišťováno v již zmíněné školní jídelně.

            Výuku zajišťují 3 kvalifikované učitelky a 2 pedagogické pracovnice s odborným středoškolským pedagogickým vzděláním a bohatou pedagogickou praxí. také zde se všechny pedagogické pracovnice soustavně a cíleně vzdělávají s ohledem na potřeby dětí a současného školství.

  

SOUČÁSTI 

            Pod jednou střechou ve škole najdete všechny její součásti. Jednotlivé budovy jsou stavebně propojeny, což zajišťuje dětem i zaměstnancům bezproblémový pohyb po zařízení. Již jsme zmínili  mateřskou a základní školu. Dále zde najdete školní jídelnu, která zajišťuje hlavní jídlo pro děti, žáky a zaměstnance ZŠ a MŠ a doplňková jídla (svačinky) pro MŠ. Další součástí zařízení je školní družina, která je v 1. poschodí školy a je k dispozici všem zájemcům od 1. do 3. ročníku a všem dojíždějícím žákům až do 5. ročníku. Dojíždějící děti tak mohou ze školy odcházet tak, aby jim odpadlo dlouhé čekání na autobus.

            Provoz školní družiny zajišťuje kvalifikovaná vychovatelka. Činnost ŠD vychází ze vzdělávacího programu, který respektuje potřeby dětí a je v souladu se školním vzdělávacím programem. Náplní činnosti jsou klidové činnosti po obědě (četba, společenské hry, poslech), dále pak zájmové činnosti – rukodělné činnosti, spontánní činnosti – libovolné hry dětí podle jejich schopností, dovedností a zájmů, pobyt venku, který je opět naplněný pohybovými aktivitami a hrami pro odreagování dětí. Opět je možnost využití všech dostupných prostor uvnitř školy i mimo ni (učebna PC, učebna Vv a Pč, tělocvična, zahrada, hřiště).

  

ZÁJMOVÁ ČINNOST 

            Škola nabízí dětem také aktivity v zájmových kroužcích ve spolupráci s DDM Mraveniště, s ČČK a SDH Halže – novinářský, divadelní, informatika, hudební, výtvarný, zdravotnický a hasičský. Vedení kroužků zajišťují částečně pedagogické pracovnice školy, ale také dobrovolníci z řad rodičů – zdravotnický kroužek a z řad dobrovolných i profesionálních hasičů – hasičský kroužek. Nabídka kroužků je limitována možnostmi a ochotou vedoucích, ale i zájmem dětí. 

  

MIMOŠKOLNÍ AKCE

            Škola nabízí dětem velké množství mimoškolních aktivit. Několikrát ročně zajišťuje pro děti divadelní a kulturní vystoupení, kdy umělci přijíždějí za dětmi přímo do školy, organizuje naučné a vzdělávací zájezdy - tradiční školní výlety, návštěvy ekofarmy, zájezdy do divadla (Plzeň, Mariánské Lázně, popř. Tachov), návštěvy partnerské školy v Bärnau (SRN) v rámci vzájemné spolupráce, tematické exkurze. Ve spolupráci se SRPDŠ organizuje tradiční mikulášskou a vánoční nadílku v MŠ i ZŠ. Společné akce pro děti a jejich rodiče – Broučkiáda, besídka na závěr školního roku, výkop předškoláků, vánoční dílny v MŠ, zpívání u vánočního stromečku.

  

PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI 

            Škola také často zajišťuje a umožňuje prezentaci svých žáků na veřejnosti. Děti se pravidelně účastní mimo školu soutěží v rámci okresu či regionu, kde prezentují své znalosti a dovednosti v oblasti sportovní, výtvarné, čtenářské a dalších . Úspěchů dosahují také v rámci kraje, ale i celé republiky – zdravotnický kroužek, v minulosti hudební kroužek. Svoje schopnosti a dovednosti, ale také školní práce, prezentují děti ve veřejných vystoupeních (besídka, ples SRPDŠ, setkání seniorů, vítání občánků, zpívání u vánočního stromu) a při výstavách dětských prací v budově obecního úřadu a při besídce v kulturním domě.

  

PLÁNY DO BUDOUCNOSTI           

            Do budoucna bychom rádi poskytovali kvalitní vzdělání dětem z Halže a blízkého okolí nejen v rámci výuky. Chtěli bychom rozšířit nabídku zájmové činnosti.

Také uvažujeme o nabídce volnočasových aktivit v době prázdnin, kdy je pro mnohé rodiče komplikované zajištění volného času a hlídání dětí z důvodu zaměstnání.

Jednou z priorit je také zajištění vybavenosti školní zahrady odpovídajícími pohybovými prvky pro děti MŠ i ZŠ.

      

  

POZVÁNKA K NÁVŠTĚVĚ 

            Na závěr této naší prezentace bychom rádi pozvali všechny, kdo ve zdejší škole mají své děti a nebo uvažují o umístění dítěte do MŠ či mají doma předškoláčka, k návštěvě naší školy. Navštívit nás můžete kterýkoliv den po společné domluvě s ředitelkou školy.

 

Fotoalbum

2013-2014

Datum: 2. 9. 2013
Fotografií: 0
Složek: 0

2012-2013

Datum: 1. 9. 2012
Fotografií: 414
Složek: 23

2011-2012

Datum: 31. 8. 2011
Fotografií: 683
Složek: 30

2010-2011

Datum: 24. 11. 2010
Fotografií: 728
Složek: 30

2009-2010

Datum: 24. 11. 2010
Fotografií: 635
Složek: 37

2008-2009

Datum: 24. 11. 2010
Fotografií: 430
Složek: 22

2007-2008

Datum: 24. 11. 2010
Fotografií: 283
Složek: 26

2006-2007

Datum: 24. 11. 2010
Fotografií: 79
Složek: 6